15. 3. 2018

O skautingu

Junák – český skaut, z. s.

Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici vychovávat. A ještě méně těch, kterým se to daří tak dlouho a nezpochybnitelně jako Junáku – svazu skautů a skautek ČR (od dubna 2015 Junák – český skaut, z. s.). Ve skautingu se člověk naučí poznávat přednosti druhých i své vlastní, pěstuje vůli překonávat nedostatky, získává schopnost tvořit tým, těžit z vítězství i porážek. A přitom dodržovat etická pravidla a ctít hodnoty, které jsou podmínkou zdravého fungování každého lidského společenství. Skauting vychovává osobnosti, které budou součástí elity národa a díky mezinárodnímu rozměru skautingu spojnicí mezi schopnými a mravnými lidmi celého světa.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.


Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:

* povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální

* povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě

* povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

Skautský zákon:

1. Skaut je pravdomluvný

2. Skaut je věrný a oddaný

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

5. Skaut je zdvořilý

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

8. Skaut je veselé mysli

9. Skaut je hospodárný

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

Skautský slib:

“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

* sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

* plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

* duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.”

Skaut může ukončit slib dodatkem: “K tomu mi pomáhej Bůh.”